Geschiedenis van het Gilde sinds 1714 -

De feitelijke stichting van het St. Ambrousiusgilde vond plaats op 9 november 1714.
Zoals te lezen valt in de autentieke Gildebrief welke zich bevindt in het Ordonantieboek (nummer 12 folio 114) van de gemeente Geertuidenberg is het Gilde opgericht ten behoeve van de Bijenhouders van Made en Geertruidenberg. Op 13 augustus 1757 krijgen de toenmalige Dekens van het Gilde, Willem van Disseldorp en Pieter Stoop, toestemming van hun Schout, Burgemeesters en Schepenen van de stad Geertuidenberg, eens per jaar een schietwedstrijd te mogen houden. Hiermede is vanaf dat moment het gilde naast een bijenhoudersgilde tevens een schuttersgilde. het Zilveren Wapensmid werd in 1758 geschonken door de Baljuw van Geertuidenberg. In voorgaande hoofdstukken zijn vier belangrijke stukken beschreven uit de "Geertruidenbergse tijd", t.w. de Gildebrief uit 1714, de Schuttersbrief uit 1757, de Patriottenbrief uit 1788 en de tekening van Mollenberg uit 1840. In 1795 kwam Made los van Geertruidenberg en werd zelfstandig. Er stonden in die tijd in Made ongeveer 150 huizen, het aantal inwoners bedroeg ongeveer 900. Vanaf dat tijdstip (1795 dus) is er wat in de Madese archieven te vinden. Notulen van de gemeenteraad van Made:

1801 27 Febr. Vergunning aan Jacobus Wijnen en weduwe Hendrica Timmers, beiden herbergieren (Wijnen was tevens gemeente-secretaris en zijn herberg fungeerde als gemeentehuis), om tussen hun huizen te mogen plaatsen een schutters- of vogelboom ten behoeve van het Bijengilde te Made,doch voor het gebruik telkens toestemming van het gemeentebestuur te verzoeken. 19 Juni. Vergunning aan bovengenoemden om bevrijd te blijven van beplanting en betimmering rond de door hen geplaatste schuttersboom en de grond naar eigen oordeel te gebruiken, mits betalende in 1805 en daarna jaarlijks 48 stuivers aan de gemeente.

1805 20 Sept. Vogelschieten op kermis 1805 toegestaan.

1808 30 Aug. Besluit dat op het feest van 's-Koningsverjaardag op 2 september o.a. het Schuttersgilde zal optrekken en driemaal vuren (deze koning was Lodewijk Napoleon).

1809 15 Sept. Besluit in verband met tijdsomstandigheden de kermis of jaarmarkt te verbieden en o.a. ook het vogelschieten en optrekken van het Gilde. Op verbeurte van een boete van f 12,-. Het gaat hier om "algemene" oorlogshandelingen in de Franse tijd. Immers ongeveer een jaar later gelastte Keizer Napoleon te Fontainebleau o.a. dat Drimmelen en Standhazen bij Made moesten worden ingedeeld. Geertruidenberg was over de gang van zaken zeer ontstemd. (Daar schrokken wij uiteraard niks van en beraamden reeds plannen de haven van Drimmelen tot en met Geertruidenberg uit te breiden.)

1823 10 Juli. Afwijzing verzoek van Jan Raaijmakers om een perceel grond in erfpacht te krijgen, omdat men vernomen heeft dat hij er een schutsboom wil plaatsen en besluit hem in een nadere vergadering te ontbieden en daarover te onderhouden.

18 Aug. Schout deelt mede indien de leden van het gezelschap van Sint Ambrosius een schutsboom wensen te plaatsen hij hen als belast met de politie een plaats op de hei zal aanwijzen.

1827 28 Nov. Voor kennis aangenomen het besluit van de Gouveneur d.d. 5 okt. 1827 houdende voorschriften tot het voorkomen van ongelukken bij het vogelschieten en het leggen van ashopen in de gemeente.

1866 Uit een verslag van de feestelijkheden naar aanleiding van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester van Campenhout dat plaats vond in december 1866 blijken volgens de Nieuwe Bredase en Oosterhoutse Courant van 9 dec. 1866 de volgende verenigingen te hebben deelgenomen:

Het St. Bastiaans Handboogschuttersgilde; Het St. Bernardusgilde; Het Handboogschuttersgezelschap "De Eenheid"; Het St. Ambrosiusgilde. Vier schutterijen maar liefst in Made. 1894 Hendrik van Dijk, president van de scherpschuttersvereniging Sint Ambrosius verkrijgt van het gemeentebestuur vergunning tot het plaatsen van een schietboom op het perceel in eigendom van Th. Rovers aan de weg van Oosterhout naar Made. Er zou geschoten worden in de richting van Oosterhout. (In die richting was toen ook al niets waardevols kapot te schieten natuurlijk). Hiermee zijn de Madese archieven uitgeput.